Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen PreGel Benelux BV en haar klanten. In die gevallen waar (ten dele) wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden zal dit schriftelijk moeten worden vastgelegd en worden getekend door beide partijen. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Alle leveringen en overeenkomsten vinden plaats onder toepassing van alle voorwaarden. Wijzigingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, blijven voor alle overige punten onze algemene voorwaarden van kracht. Door zijn opdracht wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen.

Artikel 2 PRIJZEN

Alle prijzen zijn, tenzij het expliciete tegendeel uit de factuur dan wel de offerte blijkt, exclusief BTW.
De kosten van eventueel transport en afleveringskosten ter plaatse door de opdrachtgever aangewezen, kunnen apart in rekening gebracht worden.
Gefactureerd wordt tegen de op de datum van orderplaatsing geldende prijzen, één en ander vermeerderd met de BTW conform het geldende tarief. Prijzen kunnen zonder vooraankondiging door PreGel Benelux BV aangepast worden.

Artikel 3 OFFERTES

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, en verplichten nimmer tot levering. Alle schriftelijke offertes vinden plaats onder toepassing van de algemene voorwaarden en alle offertes zijn gedurende één (1) week geldig, tenzij de offerte anders vermeldt. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen zal de offerte voor PreGel Benelux BV geen verplichting met zich meebrengen.

Artikel 4 LEVERTIJD

PreGel Benelux BV is slechts tot levering verplicht nadat zij een order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging tot levering is overgegaan.
PreGel Benelux BV zal alles in het werk stellen om opdrachten binnen de afgesproken termijn af te handelen. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever echter niet het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

De termijn waarbinnen de leveringen dienen te hebben plaatsgevonden, wordt verlengd met de periode gedurende welke PreGel Benelux BV door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van PreGel Benelux BV is sprake indien PreGel Benelux BV na het sluiten van de overeenkomst, dan wel na het verstrekken van de opdracht, tijdelijk of geheel verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, molest, schade, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storingen in de toelevering door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van PreGel Benelux BV als bij PreGel S.p.a., evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van PreGel Benelux BV ontstaan.

Artikel 5 TRANSPORT EN OPSLAG

Indien goederen door afnemer worden afgehaald, reizen deze voor risico en ook voor rekening van de afnemer. Zendingen verstuurd door PreGel Benelux BV reizen voor risico van afzender, met dien verstande dat in geval van schade en/of manco PreGel deze producten kosteloos zal vervangen. Orders met een netto gewicht beneden 50 kilogram worden door PreGel Benelux BV slechts uitgevoerd onder bijtelling van een toeslag in de vrachtkosten.

Indien om welke reden dan ook, de opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending c.q. aflevering, zal PreGel Benelux BV, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, deze goederen voor de opdrachtgever opslaan. PreGel Benelux BV behoudt zich het recht voor om voor deze opslag een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 6 BETALING

De opdrachtgever is verplicht om de vordering binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Hij is niet bevoegd op het bedrag der vordering enig bedrag wegens een door hem gestalde tegenvordering in mindering te brengen. PreGel Benelux BV is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, de goederen onder rembours te verzenden, alsmede kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Iedere deelbetaling die wordt ontvangen wordt geacht te strekken tot betaling op de langst openstaande rekeningnota. Indien de opdrachtgever weigert de bestelde goederen, dan wel hetgeen waartoe hij opdracht heeft gegeven te aanvaarden, is hij nochtans de koopprijs in zijn geheel verschuldigd.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één (1) week, is PreGel Benelux BV bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit afbreuk doet aan uw betalingsverplichting.

Onverminderd het voorgaande wordt de overeenkomst eveneens ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling met een termijn van één week noodzakelijk is, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling is aangevraagd of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of deze daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

De opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling een wettelijke rente verschuldigd, zulks te rekenen vanaf de dag waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de dag der algehele kwijting, en met dien verstande dat een reeds aangevangen maand zal gelden als een gehele maand. Indien PreGel Benelux BV bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) en voorts met een minimum van € 75,00 zolang PreGel Benelux BV zelf met de invordering doende is. De buitengerechtelijke kosten worden voorts gefixeerd conform de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) en voorts met een minimum van € 150,00, indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder en/of advocaat.

Artikel 6 BETALING .. vervolg

Onder vordering wordt hier verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen, één en ander vermeerderd met de overeengekomen contractuele rente. Het indienen van reclames betreffende de goederen en facturen geeft de opdrachtgever geen recht om betaling van het verschuldigde of een deel daarvan achterwege te laten. PreGel Benelux BV is bevoegd alle verdere leveranties aan de opdrachtgever op te schorten, indien deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende dan wel uit een andere overeenkomst met PreGel Benelux BV voortvloeiende, niet nakomt.

Artikel 7 RECLAME EN SCHADEVERGOEDING

Indien de opdrachtgever de geleverde goederen na beproeving afkeurt, moet hij PreGel Benelux BV hiervan binnen drie (3) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis stellen, daar anders PreGel Benelux BV geen enkele aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van het geleverde. Iedere aansprakelijkheid van PreGel Benelux BV is beperkt tot kosteloze vervanging van het geleverde, waartoe opdracht was gegeven, één en ander ter beoordeling van PreGel Benelux BV. PreGel Benelux BV is niet aansprakelijk te stellen voor enige schadevergoeding. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid, alvorens op zijn beurt tot uitlevering van de goederen aan derden over te gaan, voor de controle van de geleverde goederen.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD, RETENTIERECHT

PreGel Benelux BV behoudt het eigendomsrecht van door haar geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet de gehele prijs heeft voldaan, zulks tot meerdere zekerheid van de betaling.
In deze wordt onder prijs mede verstaan de ten gevolge van deze algemene voorwaarden verschuldigde rente en kosten. Gedurende de tijd dat de geleverde goederen nog geen eigendom van de opdrachtgever zijn geworden op grond van het bovenstaande, is laatstgenoemde niet bevoegd om deze goederen te vervreemden. PreGel Benelux BV is te allen tijde gerechtigd, zolang de bedongen prijs nog niet is voldaan, binnen te treden in de lokaliteit waarin de geleverde goederen zich bevinden. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en machtigt PreGel Benelux BV daartoe.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Alle overeenkomsten aangegaan met PreGel Benelux BV zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst afgesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend competent de Rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, behoudens hoger beroep, met uitsluiting van alle andere Rechters in Nederland. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een der partijen zulks verklaart.

Artikel 10 SAMENLOOP VAN STANDAARDCONDITIES

Indien op enige overeenkomst behalve deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nog andere verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden dwingend van toepassing zijn, zullen de bepalingen van deze condities cumuleren.
In geval van onderlinge tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van de voorwaarden welke speciaal gelden voor de betrokken soort goederen.

Artikel 11 INWERKINGTREDING

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden per onmiddellijke ingang in werking.
Leveringen geschieden onder onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.